top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetového obchodu je Martenz Distribuce s.r.o., Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935.

Obchodní podmínky internetového obchodu jsou závazným ustanovením, který shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi zákazníkem a prodávajícím.

 

Smluvní strany

Prodávající: Martenz Distribuce s.r.o., Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935.
Kupující: fyzická nebo právnická osoba. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem internetového obchodu vyplnil pravdivé údaje identifikující jeho osobu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího, vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží.

 

Omezení prodeje alkoholických nápojů

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující pravidla. Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj prostřednictvím přepravní služby, zavazuje se kupující na požádání prokázat, že je osobou starší 18 let.

Osobám mladším 18 let je prodej veškerých alkoholických výrobků v internetovém obchodě zakázán.

Tuto skutečnost stvrzuje zákazník odesláním své objednávky. Pokud je zákazník mladší 18 let a přesto provedl objednávku, vědomě tím porušil obchodní podmínky a vědomě prodávajícího uvedl v omyl.

V souvislosti s legislativními změnami, které jsou platné od 1.12.2013, upozorňujeme, že prodávající není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které získá v souvislosti s registrací nebo objednávkou kupujícího prostřednictvím internetové objednávky bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a že tyto osobní údaje využije pouze pro svoji interní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží nebo v souvislosti s obchodním kontaktem se subjektem poskytujícím údaje, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

 

Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů provádí pouze určení a řádně proškolení zaměstnanci prodávajícího.

Závazky prodávajícího a kupujícího a předmět kupní smlouvy

Závazek prodávajícího: prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

Závazek kupujícího: kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

 Předmět koupě je podle uzavřené kupní smlouvy zboží specifikované podle názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího.

 

Cena předmětu

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v internetovém obchodě. Kupní cena v internetovém obchodě je uvedena včetně DPH. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Při převzetí zboží od přepravní společnosti, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, který je přiložen uvnitř zásilky.

 

Způsob platby

Internetový obchod akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

Dobírkou

 

Dodací lhůta

Zboží je expedováno na základě vybraného způsobu platby. Dodací lhůta je zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky.

 

Doprava a převzetí zboží

Dopravu zajišťuje pro prodejce přepravní společnost Česká pošta. Kupující je povinen v objednávce uvést skutečnou dodací adresu.

 

Ceny dopravného jsou uvedené v objednávkovém formuláři.

Povinností kupujícího je zkontrolovat při převzetí stav kartonu a stav zboží a případné poškození zaznamenat do přepravního dokladu, popř. zboží odmítnout. Pokud je obal porušený nebo uvedená váha neodpovídá váze balíku je doporučeno balík od přepravce nepřevzít a vrátit nazpět. Následnou reklamaci u přepravce vyřídí prodávající. O vzniklé situaci nás, prosím, ihned informujte na obchod@martenz.cz.

Kupujícímu zůstává nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.

V případě, že kupující budete chtít reklamovat zboží, které je zjevně poškozeno přepravou a nebude proveden zápis o škodě do přepravního dokladu, nebude prodávající moci takovouto reklamaci přijmout.

 

Objednávka

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami. Odesláním objednávky a následným potvrzením přijetí objednávky na e-mail kupujícího, se stává objednávka závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetím zboží.

 

 Storno objednávky

Objednávka může být stornována v těchto případech:

- po vzájemné dohodě v jakémkoliv okamžiku ze strany kupujícího do 24 hodin od přijetí objednávky, a to telefonicky, e-mailem a to bez udání důvodu.

- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není na skladě. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Při odstoupení od zákazníkem uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

Jedná se o tyto podmínky:

1. zboží musí být nepoškozené a nepoužité - především originálně uzavřená láhev s nepoškozeným kolkem

2. zboží musí být zabalené v původním obalu

3. zboží musí být kompletní

K takto vrácenému zboží musí být kupujícím dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží. Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží (adresa prodávajícího.).

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže přepravní společnost vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

 

Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu obchod@martenz.cz

Prodávající odpovídá za skryté vady, které se vyskytnou po převzetí zboží, ledaže by tyto vady byly způsobeny nedodržením skladovacích podmínek. Takové zboží, u kterého se vyskytly vady v důsledku nesprávného skladování, se pokládá za poškozené. V případě skryté vady má kupující právo na nové bezvadné zboží.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží. Dále je nutné, aby zákazník v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

 

Závěrečná ustanovení

 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 5.5.2017.

 

V Martinicích 1.1.2024

bottom of page